Toponyms – KZ - Pavlodar Oblysy - Zhelezin Audany (Urlyutyubskiy Rayon, Zhelezin, Zhelezin District, Zhelezinka Audany, Zhelezinskiy Rayon, Zhelezīn Aūdany, Zhelezīnka Aūdany, Железин Ауданы)

KZ - Pavlodar Oblysy - Zhelezin Audany (Urlyutyubskiy Rayon, Zhelezin, Zhelezin District, Zhelezinka Audany, Zhelezinskiy Rayon, Zhelezīn Aūdany, Zhelezīnka Aūdany, Железин Ауданы)

Modern name: Урлютюб
Местонахождение: Казахстан. Павлодарская область, Железинский район.

Coordinates (geographic position): 53° 43′ 56.62″ N, 75° 1′ 35.79″ E

Synonyms: Урылытуп, Урлютюбский

Herbarium LE - Toponyms - KZ - Pavlodar Oblysy - Zhelezin Audany (Urlyutyubskiy Rayon, Zhelezin, Zhelezin District, Zhelezinka Audany, Zhelezinskiy Rayon, Zhelezīn Aūdany, Zhelezīnka Aūdany, Железин Ауданы)

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results